top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníci, na webových stránkách www.theraplay.cz (dále jen „web“) právě čtete tzv. Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně „VOP“). Poskytování našich psychologických služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Klientem.

 

Smlouva je tvořena Vaší závaznou objednávkou (ústní domluvou s odborníkem na některé ze služeb uvedených na webu), jejím přijetím z naší strany (přítomným odborníkem), podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů, Vaším uhrazením služby předem dle ceníku a těmito VOP.

Obsah VOP 

 I.      Základní údaje o nás
 II.     Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
 III.    Jak si objednám a uzavřu Smlouvu
 IV.    Jak je to s cenou a jak se platí
 V.     Dodací a storno podmínky vzdělávacích a přípravných kurzů
 VI.   Odstoupení od Smlouvy
 VII.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů.
 VIII. Závěrem

I. Základní údaje o nás 

Theraplay, s.r.o.

IČ: 17433339

DIČ: CZ17433339

Sídlo: Sukova 49/4, Brno 602 00

E-mail: brno@theraplay.cz

Telefon: +420 774 366 255
Číslo podnikatelského účtu FIO: 2502289771 / 2010

Datová schránka: 55krmmf


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 130106, zastoupena jednatelem Vladimírem Marčekem, Ph.D. V dalším textu vystupujeme už jen jako „Prodávající“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše 

Kdo je kupující?
Kupujícím je ten, kdo se domluví s naším odborníkem v sídle firmy (nebo i distančním způsobem - viz níže), na závazné objednávce našich psychologických služeb uvedených na webu. Nejčastějším kupujícím nabízených psychologických služeb je spotřebitel, nicméně Kupujícím může být i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ, nebo právnická osoba, např. s.r.o.).

 

Co znamená možnost smlouvu uzavřít i distančním způsobem?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme telefonát, videohovor a následně třeba platbu převodem. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.

 

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Jak si objednám a uzavřu smlouvu 

1. Jako Kupující objednáváte naše psychologické služby (tedy psychodiagnostiku nebo poradenství), ústní domluvou s odborníkem, pak písemným udělením souhlasu s psychodiagnostikou a zpracováním vašich osobních informací (a případně vašeho dítěte).
 

2. Popis psychologických služeb: Na webu naleznete podrobný popis nabízených psychologických služeb, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webu naleznete i reference klientů, kteří absolvovali psychodiagnos-tiku před Vámi. Jako Prodávající nejsme povinni Smlouvu s Vámi uzavřít, ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.
 

O přijetí objednávky vás ústně informuje odborník na místě a nechá vám podepsat souhlas s provedením diagnostiky a se zpracováním osobních údajů vás a vašeho dítěte. Smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy jako Klient zaplatíte plnou částku (nebo v případě splátek první splátku) v hotovosti nebo kartou na místě, na webu v ceníku / platební bráně PAYS, nebo převodem na náš firemní účet 2502289771 / 2010.

IV. Jak je to s cenou a jak se platí 

1. CENA PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB: Na našem webu je u konkrétních služeb vždy uvedena jejich cena a případné možnosti slevy. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty a uvedená cena je konečná.


2. SJEDNANOU CENOU je cena uvedená u dané služby v okamžiku uzavření objednávky.


3. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit hotovostí nebo kartou na místě, převodem na náš firemní účet 2502289771 / 2010, nebo platbou na webu v ceníku využitím platební brány PAYS. Při bezhotovostní platbě, prosím, nezapomeňte uvést Vaše jméno nebo kód rodiny do poznámky pro příjemce, abychom mohli platbu identifikovat.


4. SPLATNOST CENY: Cena celé částky za příslušnou službu, je splatná do 14 kalendářních dní od potvrzení přijetí objednávky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet, obdržena v hotovosti, zaplacena kartou nebo se zobrazí v platební bráně PAYS.

V. Dodací a storno podmínky našich psychologických služeb 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Psychologická služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu příslušné služby na našem webu, popřípadě individuálně sjednaných. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby – např. osobu provádějící diagnostiku apod., přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby.


2. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU PSYCHODIAGNOSTIKY: Kupující je v celém průběhu výkonu psychologické služby odpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání, a případné ško-dyna majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu psychologické služby. Pokud DÍTĚ Kupujícího způsobí materiální škodu na majetku Prodávájícího, rozhoduje o odpovědnosti to, jestli byl Kupující v tom momentu fyzicky přítomen. Pokud nebyl Kupující fyzicky přítomen (např. protože diagnostika dítěte probíha často za nepřítomnosti rodiče, který čeká za zavřenými dveřmi), odpovědnost za škody na vybavení nese Prodávající.


Prodávající nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji Kupujícího, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté služby nenahrazují zdravotní péči.


3. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni respektovat pokyny odborníka a nenarušovat průběh psychodiagnostiky nebo poradenství. Prodávající (jeho zástupce) je oprávněn Kupujícího vyloučit z procesu diagnostiky / poradenství kvůli chování porušujícímu pravidla slušného soužití lidí (např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce může Prodávající ukončit proces diagnostiky / poradenství, a Kupující má nárok na vrácení 50% již zaplacené ceny.


4. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by psychologická služba byla zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů na účet, ze kterého byla platba přijata, ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní službě dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni objednávku zrušit za těchto podmínek: V případě, že jste uhradili cenu služby a zrušíte před zahájením procesu diagnostiky, Vám bude vráceno 80% zaplacené ceny. V případě, že jste uhradili cenu služby a zrušíte po proběhlé diagnostice, ale před napsáním závěrečné zprávy z vyšetření, Vám bude vráceno 50% ceny. V případě, že jste uhradili cenu služby a zrušíte po proběhlé diagnostice napsání záverečné zprávy, Vám bude vráceno 20% ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků Prodáva-jícího ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Kupující v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.


2. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení 1. odstavce tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o od-stoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako Prodávajícím a mojí osobou na straně druhé jako Kupujícím.”


Vrácení zaplacené ceny se řídí odstavcem “Storno podmínky” v článku 5 těchto VOP.

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě nebo jejímu plnění nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese brno@theraplay.cz.


2. Službu Vám naše společnost poskytuje jako podnikatel. Společnost disponuje potřebným podnikatelským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Etický kodex dozoruje Česká asociace pro psychoterapii, které je jednatel společnosti Theraplay s.r.o. řádným členem. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.


3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Závěrem 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazků Prodávajícího a Kupujícího vyplývajících ze smlouvy.
 

2. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí znění obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek účinná při zaslání objednávky je dostupná na této stránce.


3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 11. 2022.

bottom of page